Velkommen som søker

Vi tar imot søknader for skoleår 2019/2020

Søknadsskjema

 

Inntaksreglement

For å søke om elevplass på skolen må søknadsskjema fylles ut, underskrives og sendes til Storjord Montessori v/Leif Harald Olsen, Skogvollhågen, 8275 Storjord eller på e-post til: kontakt@storjord-montessori.no

Når det gjelder søknadsbehandling og tildeling av elevplass,
er det viktig å vite følgende:

  • Søkere som har søkt etter søknadsfristen kan ikke regne med å få skoleplass. Dersom ledig kapasitet har skolen løpende inntak frem til 30. september. Elever som har montessoribakgrunn, se inntakskriterier, unntas fra fristen 30. september.
  • Når søknadsfristen har gått ut vil opptakskomiteen møtes og avgjøre hvem som får tilbud om skoleplass i hht gjeldende opptakskriterier som er fastsatt i foreningens inntaksreglement.
  • En skoleplass koster kr. 400,- pr. mnd. pr. elev og inkluderer frukt og lunsj.
  • Vedtak om endelig inntak sendes søker skriftlig. Rektor/daglig leder meddeler søkere om deres søknad er innvilget eller avslått så snart som mulig etter at vedtak er truffet, senest 3 uker etter et slikt vedtak.
  • Eventuell oppsigelse av plass ved skolen må skje skriftlig og med 3 måneders varsel.
  • Ved spørsmål om søknaden, vennligst ta kontakt med Leif Harald Olsen på telefon 97 79 07 68 eller på epost: kontakt@storjord-montessori.no