Praktisk info

SFO: Åpent fra kl.07.30-08.00 hver dag og etter skoletid frem til kl.16.00
SFO – plass koster fra skoleåret 2020-2021, kr. 2925,-  pr. elev pr. mnd.

Skolen starter kl.08.00 med frokost fra ca.kl.08.00 – 08.30

 • Kl.08.30 – Arbeidsøkt
 • Kl.10.00 Frukt
 • Kl.10.10-11.30 Arbeidsøkt
 • Kl.11.30-12.00 Lunsj
 • Kl. 12.00-12.45 Utetid
 • Kl.12.45-15.15 Arbeidsøkt

De praktiske, estetiske fag og kroppsøving legges i andre arbeidsøkt.
De øvrige fagene i første arbeidsøkt.
(Tirsdag og fredag er elevene ferdig kl.12.00, torsdag kl.13.45)

Skolerute 2020/21

 

Man

Tirs

Ons

Tor

Fre

Sum

Merknader

Aug

3

2

2

2

2

11

Skolestart 17. august

Sept

4

5

5

4

4

22

 

Okt

4

4

3

4

4

19

Høstferie  7.-9.oktober

Nov

5

4

4

4

3

20

Elevfri  20. november

Des

2

3

3

3

3

14

Siste skoledag 18. desember

Jan

4

4

4

4

4

20

Første skoledag 4. jan

Feb

4

4

4

4

4

20

 

Mar

3

3

3

3

3

15

Vinterferie uke 9: 1.-5. mars

Påskeferie 29.03.-06.04

Apr

3

3

4

4

4

18

 

Mai

3

4

4

3

3

17

Elevfri 14. mai

Pinse 22.-24. mai

Jun

2

3

3

3

3

14

Siste skoledag  18. juni

Sum

37

39

39

38

37

190

 

 

FAU
Skolen har et foreldreutvalg der alle foreldrene som har elever på skolen er medlemmer.
Ordensreglement
Målsetninger

Ordensreglene skal være et hjelpemiddel til å organisere skolesamfunnet, slik at skolen blir en trygg arbeidsplass for elever og ansatte. Storjord Montessoriskole skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Alle medlemmene i skolesamfunnet må selv ta ansvar for egne handlinger, slik at man sammen når denne målsettingen.

Virkeområde

Ordensreglene gjelder for elever og ansatte i skoletiden, på SFO/leksehjelp, på skolens områder, arrangementer i skolens regi, på skoleveien og når elevene har uteskole.Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med dette ordensreglementet.
side 2av3

Grunnregler

Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil.Værhøflig, hyggelig og inkluderende mot andre, og viser omsorg for andre.

Rettigheter
 • Alle har rett til å bli møtt med respekt og omtanke.
 • Alle har rett til ros og oppmuntring, veiledning og grensesetting.
 • Alle har rett til å bli vernet mot mobbing og plaging.
Plikter
 • Vi er høflig mot hverandre og girhverandre fred til å arbeide.
 • Vi rydder etter ossog holder det pent rundt oss.
 • Det vi låner behandler vi med forsiktighet.
 • Vi tar ansvar for naturen rundt oss.
Regler for samvær:
 • Slikkerier/søtsaker og bruk av tobakk og rusmidler hører ikke hjemme på skolens område.
 • Etter avtale med klassestyrer er det tillatt å ha med slikkerier/søtsaker iforbindelse med høytider og andre spesielle arrangement.
 • Penger og andre verdisaker som blir tatt med på skolen er på eget ansvar.
 • Bruk av mobiltelefon skal ikke foregå i skoletiden og på skolens område.Unntakfra regelen bare etter avtale mellom kontaktlærer og heimen.
 • Elevene skal ikke forlate skolen sitt område i skoletiden uten tillatelse fra den som er ansvarlig.
 • Elevene skal ikke ha med farlige gjenstander eller ting som uroer undervisningen.
 • Ordensreglene gjelder også på skoleveien og på skolens arrangementer.
 • Elevene skal normalt være ute i friminuttene. Unntak bare etter avtale med kontaktlærere/ inspiserende lærer.
 • Alt fravær skal dokumenteres fra heimen i egen meldebok. Ugyldig fravær regnes som brudd på ordensreglementet.
Brudd på reglene kan føre til:
 • Innskrenkning av privilegier, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan, eller valg av arbeidskamerater.
 • Gjenstander som brukes for å plage andre eller skape uro kan inndras.
 • Tilsnakk, melding hjem.
 • Erstatningsplikt/hjelpe til ved opprydning ved hærverk. Erstatningsplikt skal være i samsvar med vanlig erstatningsrett, jamfør skadeerstatningsloven § 1-2
 • Før det blir tatt en avgjørende reaksjonsmåte, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelse
 • Tiltaket som gjøres ved regelbrudd skal være diskutert i samarbeid med kontaktlærer, elev, foresatte og daglig leder på skolen.
 • Vedtak om utvisning er enkeltvedtak jf. Forvaltingsloven og skal være skriftlig. Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker. Utvisning for deler av dager for elever i 1-7. klasse, kan bare gjennomføres dersom foresatte er varslet.
 • Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.
 • Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvisning for resten av dagen skal foreldrene varsles før bortvisning iverksettes.

Bortvisningkan bare skje i tråd med privatskoleloven § 3-10:§ 3-10. Bortvising av elevar og tap av rettar Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan vis ast bort frå undervisninga. På årstrinna 1-7 kan elevar visast bort forenkelttimar eller for resten av dagen, og på årstrinna 8-10 kan elevar visas! bort i inntil tre dagar. Elevar i vidaregåande opplæring kan visast bort i inntil fem dagar. Den daglege leiaren av skolen vedtek sjølv bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Med mindre styret fastset noko anna, kan dagleg leiar bestemme at lærarane skal ha mynde til åta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning.for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslastfør det blir sett i verk bortvising.for resten av dagen. Når ein elev i vidaregåande skole vedvarande har vist ei.framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorleg.forsømmer pliktene sine, kan eleven etter vedtak av heimfylket visast bort.for resten av skoleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skoleåret kan heimfylket også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter opplæringslova§ 3-1. Heimfylket kan ikkje overlate til skolen å gjere vedtak etter leddet her om bortvisning eller tap av retten til vidaregåande opplæring. Norske vidaregåande skolar i utlandet gjer sjølv vedtak om bortvising. Før det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av rettar, skal ein vurdere å bruke andrehjelpe-eller refsingstiltak. Ved avgjerd etter desse reg/ane gjeldforvaltningsloven. Avgjerd om bortvising og tap av retten til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

 

Storjord Montessoriskole OrdensreglementVedtatt av skolestyret29.01.2017med endringer 24.01.2018

Nyttige linker